A A A

Kwaliteitsmanagement Viattence

Kwaliteit van zorg wordt gevormd door de relatie tussen de cliënt of bewoner, zijn naasten en onze zorgprofessionals. Dat is de basis van het kwaliteitsmanagement van Viattence. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Viattence  is gevormd vanuit visie, lef en leiderschap van de medewerkers. Beelden van Kwaliteit is daarin een belangrijk wetenschappelijk onderbouwd instrument. Daarnaast hebben we verschillende andere instrumenten die de kwaliteit van zorg meten, inzichtelijk maken en waarmee we voortdurend werken aan verbeteren zoals dat bij een lerende organisatie als Viattence hoort. Viattence voldoet hiermee aan de eisen die het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aan ons stelt.

In onderstaande infographic ziet u hoe wij binnen Viattence werken aan kwaliteit van zorg en daarmee vooral ook werken aan het verbeteren van de relatie tussen cliënt of bewoner, zijn naasten en de zorgmedewerkers. Klik op de afbeelding om hem te vergroten.

viattence-kwaliteitsmanagementsysteem

 

 

 

 

 

Kwantitatieve gegevens

Naast de beleving (kwalitatieve gegevens) wordt ook naar de harde kant van kwaliteit (kwantitatieve gegevens) gekeken. Dit gebeurt via Zorgkaart Nederland en de NPS scores. Hieronder hebben we de resultaten van kwartaal 1 van 2017 van Zorgkaart Nederland weergegeven. Op de websitepagina’s van onze locaties en van de thuiszorg vindt u de actuele waarderingscijfers zoals die ook staan gepubliceerd op Zorgkaart Nederland.

waarderingen-zorgkaart-nederland-viattence

 

Net Promotor Score (NPS)

De Net Promotor Score, NPS, is een eenvoudige manier om de klanttevredenheid en loyaliteit aan een organisatie te meten. De NPS wordt opgehaald door cliënten (of medewerkers en vrijwilligers) de volgende vraag voor te leggen:

“Hoe waarschijnlijk is het dat u Viattence zou aanbevelen aan een vriend of collega?” (0 = zeer onwaarschijnlijk, 10 = zeer waarschijnlijk).

De Net Promoter Score wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promotoren (cijfer 9 en 10) en percentage Criticasters(cijfer 0 tot 6).

Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd. Naast het ophalen van het cijfer is het dus van belang om te achterhalen waarom een bepaald cijfer wordt gegeven. Deze achterliggende redenen geven Viattence handvatten om onze zorg aan de cliënten verder te verbeteren.

NPS Scores tot en met september 2017
Cliënten- mantelzorgers  37
Medewerkers – Viattence als werkgever   9
Medewerkers – Viattence als zorgverlener 10
Vrijwilligers – Viattence als werkgever 11
Vrijwilligers – Viattence als zorgverlener 14

Gegevens over de personeelssamenstelling van Viattence

Viattence neemt in haar jaarplan in de toekomst ook een kwaliteitsplan op. Hierin laten wij niet alleen zien welke plannen wij hebben om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, we laten ook zien wat de resultaten zijn.

Viattence wil haar medewerkers inzicht geven in de inkomsten en uitgaven per team. Wat komt er binnen, wat geef je uit en waaraan geef je dat geld uit. Er zijn 3 dingen van invloed op het budget, namelijk het aantal cliënten en het zorgzwaartepakket dat zij hebben (ook wel ZZP genoemd), de functies van de medewerkers en de inzet van uren van deze medewerkers. De samenstelling van het team en of  de inzet van uren en functies kunnen wijzigen naar gelang de cliëntpopulatie wijzigt en dus de wensen en behoeften van cliënten. Viattence heeft dit alles in één instrument gezet (het ZZPstuurinstrument), zodat teams te allen tijde inzicht hebben in de inkomsten en uitgaven en hier zelf op kunnen sturen.

Hieronder treft u enkele gegevens aan om u inzicht te geven in de huidige situatie van ons personeelsbestand.

In 2016 bestonden 74,12 % van de opbrengsten van Viattence uit personeelskosten, dat is dan ook de reden dat wij deze goed monitoren en veel waarde hechten aan de juiste kwaliteiten, vaardigheden en kennis van onze medewerkers. In het derde kwartaal van 2017 was dit 73,2%.

Ook in het personeelsbestand van Viattence vinden wisselingen plaats, onderstaande overzicht geeft meer inzicht over de instroom van nieuwe medewerkers en de uitstroom van bestaande medewerkers:

gegevens website personeelssamenstelling Viattence Q3 2017

Ziekteverzuim

Viattence voert een actief beleid om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden.

Ziekteverzuim 2017

Verzuim% per onderdeel Viattence

Januari     6,8%
Februari   6,4%
Maart       6,2%
April         5.5%
Mei          5,1%
Juni         5,1%
Juli          4.7%
Aug         4,1%
Sept        4,7%

 

Aantal vrijwilligers Viattence

 

 

 

Kennis van de zorg
Zowel bestuurder als het management werken regelmatig een mee in de zorg. Verslagen en foto’s hiervan treft u aan op onze Facebookpagina. Ook kantoormedewerkers verlenen af en toe ondersteunende werkzaamheden in de zorg.

Daarnaast heeft de bestuurder net als het management overleg met de Specialist Ouderengeneeskunde over de visie op zorg en de vertaling hiervan in de dagelijkse praktijk.

Daarnaast maakt Viattence deel uit van een lerend netwerk.

← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat