A A A

Over Viattence

Viattence levert van lichte tot zware zorg aan ouderen zowel thuis als binnen onze woonzorglocaties in Wezep, Heerde, Epe en Vaassen. Viattence heeft jarenlange ervaring met vele vormen van dementie en andere aan ouderdom gerelateerde ziekten. Viattence staat voor Aandacht voor haar cliënten en bewoners. Wij bieden de zorg en ondersteuning die u wenst!
U kent wellicht onze locaties:

Daarnaast bieden wij tussen Zwolle en Apeldoorn thuiszorg aan en hebben wij een behandelteam met veel specialistische kennis op het gebied van dementie voor de regio genaamd Viattence Vitaal.

Deelnemer aan Waardigheid en trots

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard: (beroeps)trots. Viattence neemt deel aan dit vernieuwingsprogramma van VWS met het project Beelden van kwaliteit.

Logo Waardigheid en trots

 

 

 

Kwaliteit en cliënttevredenheid

Viattence biedt u de zorg en ondersteuning die u wenst. U mag verwachten dat de door ons geboden zorg voldoet aan de kwaliteitseisen die de Nederlandse wetgeving hieraan stelt. Viattence is dan ook in bezit van een kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast streeft Viattence naar een hoge mate van cliënttevredenheid. Daarom meten wij de kwaliteit van onze dienstverlening. Wilt u weten wat bewoners en cliënten van onze zorg en ondersteuning vinden? Kijk dan op Zorgkaart Nederland en zoek op Viattence.

Zorgkaart Nederland

De inspectie

Op 27 juni 2017 bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onverwacht inspectiebezoek aan Viattence locatie Wendhorst in Heerde. De inspecteurs toetsen of de zorgaanbieder de zorg geeft zoals is voorgeschreven in wetten, professionele standaarden, veldnormen en in het veld vastgestelde kwaliteitskaders. Bij de observaties, rondleiding, het inzien van documenten en de gesprekken letten de inspecteurs op de volgende thema’s: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid.

De IGZ heeft getoetst op de nieuwe manier, dus met extra aandacht voor persoonsgerichte zorg en gebruik makend van ervaringsdeskundigen. Viattence heeft deze nieuwe werkwijze van de IGZ als positief ervaren. Het sluit heel goed aan bij de dagelijkse praktijk van cliënten, mantelzorgers en medewerkers.

De IGZ concludeert in haar rapport het volgende:
“De inspectie ziet bij Wendhorst een creatieve en energieke aanpak om zorg en veiligheid voor cliënten naar een hoger niveau te brengen. Hiermee heeft de inspectie vertrouwen in de continue opwaartse beweging van Wendhorst. Verbeterkracht lijkt daarmee geborgd.”

“Zorgverleners kennen de bewoner als persoon. Ze verlenen zorg en ondersteuning afgestemd op de wensen, verlangens en eigen regiemogelijkheid van de bewoner. Voor het leren kennen van de bewoner gebruiken zorgverleners het informele netwerk als voornaamste bron. Ook betrekken zij de mantelzorger actief bij de zorg.”

“Het door Viattence ontwikkelde kwaliteitmanagement systeem biedt zowel ervaringsgegevens als- kwantitatieve gegevens. Deze combinatie geeft een volledig beeld van de kwaliteit en veiligheid van zorg in Wendhorst.”

Het volledige inspectierapport en de begeleidende brief treft u aan via onderstaande links:
vaststellings-afsluitbr-viattence-wendhorst-heerde-27-06-2017

vastgesteld-rapport IGZ-viattence-wendhorst-heerde-27-06-2017

Viattence streeft ernaar de kwaliteit van zorg zo transparant mogelijk te maken om u behulpzaam te zijn met het maken van uw keuze voor de zorgaanbieder die bij u past.

WMO Toezicht Dagbesteding

Met de gemeenten Oldebroek, Epe en Heerde heeft Viattence overeenkomsten op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In dat kader wordt Viattence ook getoetst door de gemeente. Onderstaande link biedt inzicht in de rapportage van een dergelijke toets, zoals deze in 2017 heeft plaatsgevonden bij Dagbesteding De Samenhof in locatie Weidebeek in Wezep:

definitief rapport Viattence Noord Veluwe WMO dagbesteding Samenhof 

De Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) van de vrijwilligers, zoals benoemd in het rapport zijn inmiddels aanwezig en toegezonden.

 

Heeft u een klacht, opmerking of suggestie, laat het ons weten!

Wij vinden een goede relatie met onze cliënten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden over ons bent. Wij horen dat dan graag, zodat wij het kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen.  Als u niet zelf uw klacht kunt indienen, kan uw partner, wettelijk vertegenwoordiger, een familielid of mantelzorger namens u de klacht bij Viattence indienen. U kunt uw klacht bespreken met de betrokken zorgverlener. Meestal wordt in zo’n gesprek het probleem opgelost. Soms lukt dat niet of voelt het ongemakkelijk, dan kunt u ook uw klacht bespreken met de teamleider. Wilt u zich liever rechtstreeks wenden tot de cliëntvertrouwenspersoon dan treft u in onze klachtenregeling zijn gegevens aan.


Wetgeving 

Viattence handelt in lijn met de Nederlandse wetgeving conform het burgerlijk wetboek. Onderstaand treft u een opsomming aan van de wetgevingen die actueel en in het bijzonder van toepassing zijn voor Viattence. Deze opsomming is niet uitputtend:

• Wet cliëntenrechten zorg; Wcz
• Wet langdurige zorg; Wlz
• Wet maatschappelijke ondersteuning; Wmo
• Zorgverzekeringswet; Zvw
• Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst; WGBO
• Geneesmiddelenwet
• Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; Wet BIG
• Mededingingswet
• Wet Kwaliteit klachten geschillen zorg; WKKGZ
• Wet bescherming persoonsgegevens; Wbp
• Wet Meldplicht Datalekken; WMD
• Arbeidsomstandighedenwet; Arbowet
• Wet op ondernemingsraden; WOR
• Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen; Wmcz
• Wet op aansprakelijkheid
• Fiscale wetgeving
• Wet milieubeheer
• Kwaliteitswet zorginstellingen
• Wet goed bestuur in de zorg
• Wet normtopinkomens; WNT
• Wet toelating zorginstellingen; WTZi
• Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen; Wet Bopz

Al deze wetten zijn terug te vinden op Overheid.nl en op de websites van de diverse ministeries, zie onderstaande link:
http://wetten.overheid.nl/

Viattence is aangesloten bij de volgende beroepsorganisatie:
• Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg

Viattence is aangesloten bij de volgende brancheorganisaties:
• Actiz, branchevereniging die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.
• Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders
• Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn; NVTZ

Bovendien vormt Viattence samen met Humanitas Deventer en Zorggroep Noordwest Veluwe samen een lerend netwerk.

Daarnaast bieden wij u graag de volgende informatie aan:

Cliëntenfolder BOPZ

Cliëntenfolder WGBO

 

Cliëntenraad

Om de zorg te verbeteren en ook als organisatie beter te worden, vinden wij het belangrijk om te weten wat er bij onze cliënten leeft. De Cliëntenraad heeft daarbij een adviserende rol en is een belangrijke bron van informatie.

Wat vindt u?

Daarnaast geven verschillende cliënten hun mening over onze zorg en dienstverlening. Ook u kunt ons beoordelen. Wij nodigen u als cliënt van Viattence van harte uit uw mening over Viattence te geven.

 

← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat