A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Over Viattence

Viattence levert van lichte tot zware zorg aan ouderen zowel thuis als binnen onze woonzorglocaties in Wezep, Heerde, Epe en Vaassen. Viattence heeft jarenlange ervaring met vele vormen van dementie en andere aan ouderdom gerelateerde ziekten. Viattence staat voor Aandacht voor haar cliënten en bewoners. Wij bieden de zorg en ondersteuning die u wenst!

De locaties van Viattence

Thuiszorg

Daarnaast bieden wij tussen Zwolle en Apeldoorn thuiszorg aan en hebben wij een behandelteam met veel specialistische kennis op het gebied van dementie voor de regio: Viattence Vitaal.

Meer informatie over onze thuiszorg  Meer informatie over Viattence Vitaal

 Viattence ouderenzorg

———————————————————————————————————————————

De Kernwaarden van Viattence

Viattence heeft de volgende kernwaarden hoog in het vaandel. Iedere dag werken al onze collega’s aan het welzijn van de cliënten. Het verlenen van deze zorg doen ze met de onderstaande kernwaarden, die eenvoudig te onthouden zijn als AWBZ.

 • Aandacht
 • Warmte
 • Betrokkenheid
 • Zorg

Aandacht
Viattence staat voor aandacht. Het zit in de naam van onze organisatie verweven en is een van onze 4 kernwaarden. Persoonlijke aandacht, voor u als cliënt, voor uw familieleden en mantelzorgers, voor onze vrijwilligers, voor onze medewerkers en partners waar we intensief mee samenwerken.

 • Vi. omdat uw levensverhaal ertoe doet. U bent uniek, dat realiseren wij ons maar al te goed. Daarom verdiepen wij ons in u. In uw leven, uw levensverhaal, uw naaste familieleden en uw sociale en woonomgeving. We bieden u zorg en ondersteuning, passend bij uw levensovertuiging of achtergrond. Iedere cliënt is uniek en heeft een eigen verhaal, ook u.
 • Attent. omdat uw glimlach ons cadeau is. Vriendelijkheid kost niets en levert zoveel op. Daarom is dat nu juist wat u van ons kunt verwachten, een vriendelijk woord, aandacht voor de mooie momenten in het leven, wij zijn bij u te gast en zo gedragen wij ons ook.
 • Sense.  omdat we aanvoelen waar uw kracht ligt. U kent ons en wij kennen u, daarom kunnen we inschatten wat u zelf kunt en ondersteunen wij u bij dat waar u hulp bij nodig heeft. U geeft aan wat u wilt, hoe en wanneer en wij bieden u de zorg en ondersteuning die bij u past.

Missie en visie

Missie
Wij willen mensen die om welke reden dan ook afhankelijk zijn geworden van anderen ondersteunen en helpen met passende zorg, dienstverlening en/of huisvesting. We willen daarbij aansluiten bij hun levensloop en ondersteuning bieden om de eigenwaarde zoveel mogelijk te behouden.

Daarbij proberen we zoveel mogelijke ‘het goede’ te doen en ongewenste effecten te vermijden.

Visie
Viattence wil met het zorgaanbod zoveel mogelijk aansluiten bij de situatie van de cliënt en de cliënt zoveel mogelijk de regie en verantwoordelijkheid over het eigen leven laten behouden. Dat doen we op basis van een in overleg opgesteld zorgleefplan en vullen dat in met een kwalitatief hoogwaardig zorg- en dienstverleningsaanbod, vanuit dienstbaarheid en betrouwbaarheid en met respect voor ieders eigenheid en levensovertuiging.

De mens zien

Bij Viattence willen we de mens zien. Vanuit onze kernwaarden Aandacht, Warmte, Betrokkenheid en liefdevolle Zorg (AWBZ) geven we samen met bewoners en hun familie vorm aan welbevinden. Welbevinden gaat over lekker in je vel zitten, je goed verzorgd voelen en tevreden zijn met het leven, uitgaan van je mogelijkheden en zoveel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Welbevinden bepaalt de cliënt dus voor een groot deel zelf en samen met zijn naasten. Gekend en (h)erkend worden als de unieke persoon die de cliënt is, met waarde en betekenis voor zijn omgeving, is daarvoor essentieel.

Lees onze volledige visie ‘Welbevinden’

Kleinschalig wonen

Dat is het gevoel dat het wonen voor deze doelgroep moet bieden, het is bijna net als thuis. Iedereen wil zo lang mogelijk in zijn eigen huis blijven wonen, want dat voelt als thuis, dat is veilig, warm, bekend, besloten, privé, intiem en vertrouwd. Viattence kan als verhuizing noodzakelijk is, het echte thuis nooit helemaal vervangen. Maar wij hebben wel de ambitie om bijna datzelfde gevoel te geven, dat gevoel van bijna net als thuis….. zodat onze bewoners kunnen zeggen:

“Ik wil wonen in een huis dat er aan de buitenkant en binnenkant niet uitziet als een instelling. Ik wil wonen in een huis waar welzijn en welbevinden belangrijker worden gevonden dan de ziekte of aandoening van mij als mens.

“Ik wil wonen in een huis waarin ik mezelf terug vindt. Het appartement is voor mijzelf herkenbaar en heb ik zelf ingericht. Vertrouwde zaken uit mijn eigen verleden hebben een prominente plaats, zelfs in gezamenlijke ruimten, zodat ik die herken en het maakt dat ik me meer thuis voel.

Ik wil gezelschap van andere gelijkgestemden eenvoudig kunnen opzoeken (fysiek of bijvoorbeeld digitaal), maar mij ook terug kunnen trekken als ik behoefte heb aan meer privacy. Ook familieleden of kleinkinderen moeten kunnen blijven logeren. De woonomgeving moet uitnodigen tot bewegen en er moet veel groen aanwezig zijn zowel binnen als buiten.”

Dat is wat wij bedoelen met: de zorg en ondersteuning die u wenst!

 

Viattence van vroeger naar nu

Viattence heeft in de loop der jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt. Zo zijn grote, institutionele gebouwen vervangen door kleinschalige locaties middenin de samenleving. Centrale recepties hebben plaats gemaakt voor een persoonlijke voordeur. Wat onveranderd blijft, is dat we ‘de mens zien’ centraal blijven stellen. Bekijk in deze video de verschillen tussen vroeger en nu.

 

———————————————————————————————————————————

Kwaliteit en cliënttevredenheid

Viattence biedt u de zorg en ondersteuning die u wenst. U mag verwachten dat onze zorg voldoet aan de kwaliteitseisen die de Nederlandse wetgeving hieraan stelt. Viattence is dan ook in bezit van een kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast streven we naar een hoge mate van cliënttevredenheid. Daarom meten wij de kwaliteit van onze dienstverlening met behulp van waarderingen die cliënten en hun familieleden kunnen achterlaten op ZorgkaartNederland: een onafhankelijke zorgaanbieder en -vergelijker.

Bekijk onze waarderingen op zorgkaartnederland

 

Inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geregeld inspecties uit. Dit doet ze om de kwaliteit van zorg die geboden wordt, op het allerhoogste niveau te houden. Ook bij Viattence hebben inspecties plaats gevonden:

 • In 2019 bracht de Inspectie een bezoek aan Viattence, met als onderwerp: de inzet van ICT in de zorg. Dit heet ook wel ‘e-health’ of ‘digitale zorg’. De inspectie toetste of Viattence bij het gebruik van e- health zorgt voor de nodige voorwaarden voor goede en veilige zorg, die volgen uit wetten, (veld)normen en richtlijnen op dit gebied.
 • In 2019 bracht de Inspecite een bezoek aan Viattence met als doel: het toetsen van een selectie van de verbetermaatregelen zoals vastgelegd in het plan van aanpak van Viattence van augustus 2019.

 

Bekijk het ‘e-health’ inspectierapport Bekijk het rapport van de inspectie

 

WMO Toezicht Dagbesteding

Viattence heeft overeenkomsten op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) met de gemeenten Oldebroek, Epe en Heerde.  In dat kader wordt Viattence ook getoetst door de gemeente. Onderstaande link biedt inzicht in de rapportage van een dergelijke toets, zoals deze in 2017 heeft plaatsgevonden bij Dagbesteding De Samenhof in locatie Weidebeek in Wezep.

Bekijk het rapport

 

Klacht, opmerking of suggestie?

We vinden een goede relatie met onze cliënten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden over ons bent. Wij horen dat dan graag, zodat wij het kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen.  Als u niet zelf uw klacht kunt indienen, kan uw partner, wettelijk vertegenwoordiger, een familielid of mantelzorger namens u de klacht bij Viattence indienen. U kunt uw klacht bespreken met de betrokken zorgverlener. Meestal wordt in zo’n gesprek het probleem opgelost. Soms lukt dat niet of voelt het ongemakkelijk, dan kunt u ook uw klacht bespreken met de teamleider. Wilt u zich liever rechtstreeks wenden tot de cliëntvertrouwenspersoon dan treft u in onze klachtenregeling zijn gegevens aan.


Wetgeving 

Viattence handelt in lijn met de Nederlandse wetgeving conform het burgerlijk wetboek. Onderstaand treft u een opsomming aan van de wetgevingen die actueel en in het bijzonder van toepassing zijn voor Viattence. Deze opsomming is niet uitputtend:

 • Wet langdurige zorg; Wlz
 • Wet maatschappelijke ondersteuning; Wmo
 • Zorgverzekeringswet; Zvw
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst; WGBO
 • Geneesmiddelenwet
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; Wet BIG
 • Mededingingswet
 • Wet Kwaliteit klachten geschillen zorg; WKKGZ
 • Wet Meldplicht Datalekken; WMD
 • Arbeidsomstandighedenwet; Arbowet
 • Wet op ondernemingsraden; WOR
 • Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen; Wmcz
 • Wet op aansprakelijkheid
 • Fiscale wetgeving
 • Wet milieubeheer
 • Wet goed bestuur in de zorg
 • Wet normtopinkomens; WNT
 • Wet toelating zorginstellingen; WTZi
 • Wet Zorg en Dwang; Wzd

 

Meer informatie over deze wetten 

 

Samenwerkingen

Beroepsorganisaties
Viattence is aangesloten bij de volgende beroepsorganisatie:

 • Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg

Brancheorganisaties
Viattence is aangesloten bij de onderstaande brancheorganisaties

 • Actiz, branchevereniging die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.
 • Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders
 • Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn; NVTZ.

Lerend netwerk
Viattence vormt een lerend netwerk met de onderstaande partijen

 • Humanitas Deventer
 • Zorggroep Noordwest Veluwe

Waardigheid en trots

Binnen ‘Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen’ hebben 168 verpleeghuizen tussen 2015 en 2018 gewerkt aan nóg betere kwaliteit van zorg voor hun cliënten. Viattence is één van de zorgaanbieders die deel hieraan heeft genomen. Vilans, het kenniscentrum voor de langdurende zorg, is verantwoordelijk voor de uitvoering van Waardigheid en Trots in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hierbij staat liefdevolle zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten centraal. Dit noemen we waardigheid. Het gaat om zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard: (beroeps)trots. Viattence heeft deelgenomen aan dit vernieuwingsprogramma met het project Beelden van kwaliteit.

Meer informatie over Waardigheid en trots

 

Radicale vernieuwing

Viattence is deelnemer van Radicale vernieuwing: een netwerk dat werkt aan verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn; niet de regels of protocollen. Daarom hechten we veel waarde aan de overgang “van regels naar relaties”. Het gaat om wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen. Het initiatief voor onze beweging komt van LOC Waardevolle zorg, dat nauw samenwerkt met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meer informatie over Radicale vernieuwing

 

Deelnemer aan Goede zorg zichtbaar maken

Goede zorg zichtbaar maken, hoe doe je dat in de praktijk? Dat was de vraag die Zilveren Kruis Zorgkantoor en 15 zorgorganisaties in de langdurige ouderenzorg elkaar stelden. Voor het antwoord op die vraag werkten zij maar liefst twee jaar intensief samen. De producten van het project Goede zorg zichtbaar maken helpen zowel klanten, zorgaanbieders als zorginkopers in deze zoektocht.

————————————————————————————————–

Cliëntenraad Viattence

Om de zorg te verbeteren en ook als organisatie beter te worden, vinden wij het belangrijk om te weten wat er bij onze cliënten leeft. De Cliëntenraad heeft daarbij een adviserende rol en is een belangrijke bron van informatie.

Meer informatie over de cliëntenraad
Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat