A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Over Viattence

Over Viattence en de kwaliteit van onze zorg vertellen onze cliënten ons het meest. Viattence levert van lichte tot zware zorg aan ouderen zowel thuis als binnen onze woonzorglocaties in Wezep, Heerde, Epe en Vaassen. Viattence heeft jarenlange ervaring met vele vormen van dementie en andere aan ouderdom gerelateerde ziekten. Viattence staat voor Aandacht voor haar cliënten en bewoners. Wij bieden de zorg en ondersteuning die u wenst!
U kent wellicht onze locaties:

Daarnaast bieden wij tussen Zwolle en Apeldoorn thuiszorg aan en hebben wij een behandelteam met veel specialistische kennis op het gebied van dementie voor de regio genaamd Viattence Vitaal.

Verzorgende Viattence helpt bewoner met toetje

 

 

 

Viattence is Aandacht. Het zit in de naam van onze organisatie verweven en is een van onze vier kernwaarden. Persoonlijke aandacht, voor u als cliënt, voor uw familieleden en mantelzorgers, voor onze vrijwilligers, voor onze medewerkers en partners waar we intensief mee samenwerken.

Vi…. omdat uw levensverhaal ertoe doet
U bent uniek, dat realiseren wij ons maar al te goed. Daarom verdiepen wij ons in u. In uw leven, uw levensverhaal, uw naaste familieleden en uw sociale en woonomgeving. We bieden u zorg en ondersteuning, passend bij uw levensovertuiging of achtergrond. Iedere cliënt is uniek en heeft een eigen verhaal, ook u.

Attent…. omdat uw glimlach ons cadeau is
Vriendelijkheid kost niets en levert zoveel op. Daarom is dat nu juist wat u van ons kunt verwachten, een vriendelijk woord, aandacht voor de mooie momenten in het leven, wij zijn bij u te gast en zo gedragen wij ons ook.

Sense… omdat we aanvoelen waar uw kracht ligt
U kent ons en wij kennen u, daarom kunnen we inschatten wat u zelf kunt en ondersteunen wij u bij dat waar u hulp bij nodig heeft. U geeft aan wat u wilt, hoe en wanneer en wij bieden u de zorg en ondersteuning die bij u past.

Dat betekent de naam Viattence.

Aandacht is een van de kernwaarden van Viattence

Viattencemedewerkers werken vanuit de volgende kernwaarden:

 • Aandacht
 • Warmte
 • Betrokkenheid
 • Zorg

Eenvoudig te onthouden als AWBZ.

De missie en visie van Viattence zijn als volgt beschreven:

Missie van Viattence

Wij willen mensen die om welke reden dan ook afhankelijk zijn geworden van anderen ondersteunen en helpen met passende zorg, dienstverlening en/of huisvesting. We willen daarbij aansluiten bij hun levensloop en ondersteuning bieden om de eigenwaarde zoveel mogelijk te behouden.

Daarbij proberen we zoveel mogelijke ‘het goede’ te doen en ongewenste effecten te vermijden.

Visie van Viattence

Viattence wil met het zorgaanbod zoveel mogelijk aansluiten bij de situatie van de cliënt en de cliënt zoveel mogelijk de regie en verantwoordelijkheid over het eigen leven laten behouden. Dat doen we op basis van een in overleg opgesteld zorgleefplan en vullen dat in met een kwalitatief hoogwaardig zorg- en dienstverleningsaanbod, vanuit dienstbaarheid en betrouwbaarheid en met respect voor ieders eigenheid en levensovertuiging.

Over Viattence en onze visie op welbevinden

Bij Viattence willen we de mens zien. Vanuit onze kernwaarden Aandacht, Warmte, Betrokkenheid en liefdevolle Zorg (AWBZ) geven wij samen met bewoners en hun familie vorm aan welbevinden. Welbevinden gaat over lekker in je vel zitten, je goed verzorgd voelen en tevreden zijn met het leven, uitgaan van je mogelijkheden en zoveel mogelijk kunnen meedoen in de maatschappij. Welbevinden bepaalt de cliënt dus voor een groot deel zelf en samen met zijn naasten. Gekend en (h)erkend worden als de unieke persoon die de cliënt is, met waarde en betekenis voor zijn omgeving, is daarvoor essentieel.

Lees onze volledige Visie Welbevinden

Wonen, bijna net als thuis……

Dat is het gevoel dat het wonen voor deze doelgroep moet bieden, het is bijna net als thuis….
Iedereen wil zo lang mogelijk in zijn eigen huis blijven wonen, want dat voelt als thuis, dat is veilig, warm, bekend, besloten, privé, intiem en vertrouwd. Viattence kan als verhuizing noodzakelijk is, het echte thuis nooit helemaal vervangen. Maar wij hebben wel de ambitie om bijna datzelfde gevoel te geven, dat gevoel van bijna net als thuis….. zodat onze bewoners kunnen zeggen:

“Ik wil wonen in een huis dat er aan de buitenkant en binnenkant niet uitziet als een instelling. Ik wil wonen in een huis waar welzijn en welbevinden belangrijker worden gevonden dan de ziekte of aandoening van mij als mens.

“Ik wil wonen in een huis waarin ik mezelf terug vindt. Het appartement is voor mijzelf herkenbaar en heb ik zelf ingericht. Vertrouwde zaken uit mijn eigen verleden hebben een prominente plaats, zelfs in gezamenlijke ruimten, zodat ik die herken en het maakt dat ik me meer thuis voel.

Ik wil gezelschap van andere gelijkgestemden eenvoudig kunnen opzoeken (fysiek of bijvoorbeeld digitaal), maar mij ook terug kunnen trekken als ik behoefte heb aan meer privacy. Ook familieleden of kleinkinderen moeten kunnen blijven logeren. De woonomgeving moet uitnodigen tot bewegen en er moet veel groen aanwezig zijn zowel binnen als buiten.”

Dat is wat wij bedoelen met: de zorg en ondersteuning die u wenst!

Over Viattence als deelnemer aan Waardigheid en trots

Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard: (beroeps)trots. Viattence neemt deel aan dit vernieuwingsprogramma van VWS met het project Beelden van kwaliteit.

Waardigheid en trots Viattence

Over Viattence als deelnemer aan Goede zorg zichtbaar maken in samenwerking met Zilveren Kruis

Goede zorg zichtbaar maken, hoe doe je dat in de praktijk? Dat was de vraag die Zilveren Kruis Zorgkantoor en 15 zorgorganisaties in de langdurige ouderenzorg elkaar stelden. Voor het antwoord op die vraag werkten zij maar liefst twee jaar intensief samen. De producten van het project Goede zorg zichtbaar maken helpen zowel klanten, zorgaanbieders als zorginkopers in deze zoektocht.

Viattence van vroeger naar nu

Viattence heeft in de loop der jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. De visie is nu: de mens zien. Dit filmpje zet de verschillen tussen vroeger en nu op een rijtje (klik op de afbeelding)

Kwaliteit en cliënttevredenheid

Viattence biedt u de zorg en ondersteuning die u wenst. U mag verwachten dat de door ons geboden zorg voldoet aan de kwaliteitseisen die de Nederlandse wetgeving hieraan stelt. Viattence is dan ook in bezit van een kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast streeft Viattence naar een hoge mate van cliënttevredenheid. Daarom meten wij de kwaliteit van onze dienstverlening. Wilt u weten wat bewoners en cliënten van onze zorg en ondersteuning vinden? Kijk dan op Zorgkaart Nederland en zoek op Viattence.

Zorgkaart Nederland

Over Viattence en de inspectie

Op 19 juni 2019 bracht de Inspectie een aangekondigd bezoek aan Viattence.  Het onderwerp van het bezoek was de inzet van informatie- en communicatietechnologie ICT in de zorg. Dit heet ook wel ‘e-health’ of ‘digitale zorg’. De inspectie toetste of de zorgaanbieder bij het gebruik van e- health zorgt voor de nodige voorwaarden voor goede en veilige zorg, die volgen uit wetten, (veld)normen en richtlijnen op dit gebied.

De inspectie concludeert dat de zorgaanbieder bij de inzet van ICT in de zorg (e- health) grotendeels zorgt voor de juiste randvoorwaarden voor goede en veilige zorg. De zorgaanbieder moet echter de informatiebeveiliging versterken. De zorgaanbieder kan verder verbeteren door een standaard methodiek te ontwikkelen voor het aanschaffen en invoeren van e- health-producten en -diensten.

Viattence ziet in het uitgebrachte rapport op het gebied van toezicht op e- health de ontwikkelingen weergegeven die Viattence heeft ingezet. Wij gaan de maatregel en aanbevelingen die in het rapport zijn opgenomen uitvoeren. De hierop ingezette acties gaan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg voor onze cliënten en bewoners.

Het gehele rapport van de Inspectie en de reactie van Viattence op het rapport treft u aan op de website van de IGJ.

Viattence streeft ernaar de kwaliteit van zorg zo transparant mogelijk te maken om u behulpzaam te zijn met het maken van uw keuze voor de zorgaanbieder die bij u past.

 

WMO Toezicht Dagbesteding

Met de gemeenten Oldebroek, Epe en Heerde heeft Viattence overeenkomsten op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In dat kader wordt Viattence ook getoetst door de gemeente. Onderstaande link biedt inzicht in de rapportage van een dergelijke toets, zoals deze in 2017 heeft plaatsgevonden bij Dagbesteding De Samenhof in locatie Weidebeek in Wezep:

definitief rapport Viattence Noord Veluwe WMO dagbesteding Samenhof 

De Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) van de vrijwilligers, zoals benoemd in het rapport zijn inmiddels aanwezig en toegezonden.

 

Heeft u een klacht, opmerking of suggestie, laat het ons weten!

Wij vinden een goede relatie met onze cliënten belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden over ons bent. Wij horen dat dan graag, zodat wij het kunnen oplossen en herhaling kunnen voorkomen.  Als u niet zelf uw klacht kunt indienen, kan uw partner, wettelijk vertegenwoordiger, een familielid of mantelzorger namens u de klacht bij Viattence indienen. U kunt uw klacht bespreken met de betrokken zorgverlener. Meestal wordt in zo’n gesprek het probleem opgelost. Soms lukt dat niet of voelt het ongemakkelijk, dan kunt u ook uw klacht bespreken met de teamleider. Wilt u zich liever rechtstreeks wenden tot de cliëntvertrouwenspersoon dan treft u in onze klachtenregeling zijn gegevens aan.


Wetgeving 

Viattence handelt in lijn met de Nederlandse wetgeving conform het burgerlijk wetboek. Onderstaand treft u een opsomming aan van de wetgevingen die actueel en in het bijzonder van toepassing zijn voor Viattence. Deze opsomming is niet uitputtend:

 • Wet cliëntenrechten zorg; Wcz
 • Wet langdurige zorg; Wlz
 • Wet maatschappelijke ondersteuning; Wmo
 • Zorgverzekeringswet; Zvw
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst; WGBO
 • Geneesmiddelenwet
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; Wet BIG
 • Mededingingswet
 • Wet Kwaliteit klachten geschillen zorg; WKKGZ
 • Wet bescherming persoonsgegevens; Wbp
 • Wet Meldplicht Datalekken; WMD
 • Arbeidsomstandighedenwet; Arbowet
 • Wet op ondernemingsraden; WOR
 • Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen; Wmcz
 • Wet op aansprakelijkheid
 • Fiscale wetgeving
 • Wet milieubeheer
 • Kwaliteitswet zorginstellingen
 • Wet goed bestuur in de zorg
 • Wet normtopinkomens; WNT
 • Wet toelating zorginstellingen; WTZi
 • Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen; Wet Bopz
 • Wet Zorg en Dwang; Wzd

 

Al deze wetten zijn terug te vinden op Overheid.nl en op de websites van de diverse ministeries, zie onderstaande link:
http://wetten.overheid.nl/

Viattence is aangesloten bij de volgende beroepsorganisatie:
• Vilans, kenniscentrum voor langdurende zorg

Viattence is aangesloten bij de volgende brancheorganisaties:
• Actiz, branchevereniging die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd.
• Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders
• Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn; NVTZ

Bovendien vormt Viattence samen met Humanitas Deventer en Zorggroep Noordwest Veluwe samen een lerend netwerk.

Daarnaast bieden wij u graag de volgende informatie aan:

Cliëntenfolder BOPZ

Cliëntenfolder WGBO

Privacyverklaring voor cliënten

 

Cliëntenraad

Om de zorg te verbeteren en ook als organisatie beter te worden, vinden wij het belangrijk om te weten wat er bij onze cliënten leeft. De Cliëntenraad heeft daarbij een adviserende rol en is een belangrijke bron van informatie.

Wat vindt u?

Daarnaast geven verschillende cliënten hun mening over onze zorg en dienstverlening. Ook u kunt ons beoordelen. Wij nodigen u als cliënt van Viattence van harte uit uw mening over Viattence te geven.

 

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat