A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Kwaliteitsmanagement Viattence

Kwaliteit van zorg wordt gevormd door de relatie tussen de cliënt of bewoner, zijn naasten en onze zorgprofessionals. Dat is de basis van het kwaliteitsmanagement van Viattence. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Viattence is gevormd vanuit visie, lef en leiderschap van de medewerkers. Beelden van Kwaliteit is daarin een belangrijk wetenschappelijk onderbouwd instrument. Daarnaast hebben we verschillende andere instrumenten die de kwaliteit van zorg meten, inzichtelijk maken en waarmee we voortdurend werken aan verbeteren, zoals dat bij een lerende organisatie als Viattence hoort. Viattence voldoet hiermee aan de eisen die het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aan ons stelt. Viattence maakt ieder jaar een kwaliteitsplan en na afloop van dat jaar een kwaliteitsverslag om te laten zien hoe wij hebben gewerkt aan de kwaliteit van zorg.

In onderstaande infographic ziet u hoe wij binnen Viattence werken aan kwaliteit van zorg met ons kwaliteitsmanagement systeem en daarmee vooral ook werken aan het verbeteren van de relatie tussen cliënt of bewoner, zijn naasten en de zorgmedewerkers. Klik op de afbeelding om hem te vergroten:

Kwaliteitsmanagementsysteem met waardevolle dag

 

Kwantitatieve gegevens uit het kwaliteitsmanagement systeem

Naast de beleving (kwalitatieve gegevens) wordt ook naar de harde kant van kwaliteit (kwantitatieve gegevens) gekeken. Dit gebeurt via Zorgkaart Nederland en de NPS scores. Hieronder hebben we de resultaten van Viattence op Zorgkaart Nederland weergegeven per 11 juli 2019. Op de websitepagina’s van onze locaties en van de thuiszorg vindt u de actuele waarderingscijfers zoals die ook staan gepubliceerd op Zorgkaart NederlandWaarderingen zorgkaart Nederland juli 2019.

 

Net Promotor Score (NPS) is instrument van kwaliteitsmanagement systeem

De Net Promotor Score, NPS, is een eenvoudige manier om de klanttevredenheid en loyaliteit aan een organisatie te meten. De NPS wordt opgehaald door cliënten (of medewerkers en vrijwilligers) de volgende vraag voor te leggen:

“Hoe waarschijnlijk is het dat u Viattence zou aanbevelen aan een vriend of collega?” (0 = zeer onwaarschijnlijk, 10 = zeer waarschijnlijk).

De Net Promoter Score wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promotoren (cijfer 9 en 10) en percentage Criticasters(cijfer 0 tot 6).

Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd. Naast het ophalen van het cijfer is het dus van belang om te achterhalen waarom een bepaald cijfer wordt gegeven. Deze achterliggende redenen geven Viattence handvatten om onze zorg aan de cliënten verder te verbeteren.

NPS Scores Q3 2019
Cliënten- mantelzorgers 34
Medewerkers – Viattence als werkgever 12
Medewerkers – Viattence als zorgverlener 19
Vrijwilligers – Viattence als werkgever Q4 2018 – 2019 nog niet bekend 10
Vrijwilligers – Viattence als zorgverlener Q4 2018  – 2019 nog niet bekend 11


Gegevens over de personeelssamenstelling van Viattence

Viattence neemt in haar jaarplan vanaf 2018 ook een kwaliteitsplan op. Hierin laten wij niet alleen zien welke plannen wij hebben om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, in het bijbehorende kwaliteitsverslag laten we ook zien wat de resultaten zijn.

Viattence wil haar medewerkers inzicht geven in de inkomsten en uitgaven per team. Wat komt er binnen, wat geef je uit en waaraan geef je dat geld uit? Er zijn drie dingen van invloed op het budget, namelijk het aantal cliënten en het zorgzwaartepakket dat zij hebben (ook wel ZZP genoemd), de functies van de medewerkers en de inzet van uren van deze medewerkers. De samenstelling van het team en of de inzet in uren en functies kunnen wijzigen naar gelang de cliëntpopulatie wijzigt en dus de wensen en behoeften van cliënten. Viattence heeft dit alles in één instrument gezet (het ZZPstuurinstrument), zodat teams te allen tijde inzicht hebben in de inkomsten en uitgaven en hier zelf op kunnen sturen.

Hieronder treft u enkele gegevens aan om u inzicht te geven in de huidige situatie van ons personeelsbestand.

Ook in het personeelsbestand van Viattence vinden wisselingen plaats, onderstaande overzicht geeft meer inzicht over de instroom van nieuwe medewerkers en de uitstroom van bestaande medewerkers:

Personeelssamenstelling Q4 2019

 

Ziekteverzuim

Viattence voert een actief beleid om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden.

Ziekteverzuim 2019 Q3

Ontwikkeling verzuimpercentage Q3 2019

 

Aantal vrijwilligers Viattence

Maand Epe Heerde Wezep Vaassen Totaal
April 2016 74 197 127 147 545
juli 2016 84 199 129 140 552
sept 2016 85 177 105 162 529
dec 2016 99 161 128 131 519
mrt 2017 96 158 128 120 502
juni 2017 95 149 131 123 498
sept 2017 97 130 134 126 487
dec 2017 98 124 145 124 491
mrt 2018 98 123 145 125 491
 juni 2018  95  126  147  129  497
dec 2018 103 112 137 128 480
april 2019 105 112 122 134 473
Juni 2019 100 109 144 127 480
Sept 2019 102 108 140 127 477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennis van de zorg

Zowel bestuurder als het management werken regelmatig een mee in de zorg. Verslagen en foto’s hiervan treft u aan op onze Facebookpagina. Ook kantoormedewerkers verlenen af en toe ondersteunende werkzaamheden in de zorg.

Daarnaast heeft de bestuurder, net als het management, overleg met de Specialist Ouderengeneeskunde over de visie op zorg en de vertaling hiervan in de dagelijkse praktijk en overleg met de Centrale cliëntenraad en de Verpleegkundige en Verzorgende adviesraad.

Daarnaast maakt Viattence deel uit van een lerend netwerk en neemt deel aan de beweging Radicale vernieuwing.

Over Viattence als deelnemer aan Waardigheid en trots

Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten: waardigheid. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars en die voldoet aan hun beroepsstandaard: (beroeps)trots. Viattence neemt deel aan dit vernieuwingsprogramma van VWS met het project Beelden van kwaliteit.

Waardigheid en trots Viattence

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat