A A A
Vragen over zorg? Bel ons op 0578 - 668 449 Bel ons!

Kwaliteitsmanagement Viattence

Kwaliteit van zorg wordt gevormd door de relatie tussen de cliënt of bewoner, zijn naasten en onze zorgprofessionals. Dat is de basis van het kwaliteitsmanagement van Viattence. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Viattence is gevormd vanuit visie, lef en leiderschap van de medewerkers. Beelden van Kwaliteit is daarin een belangrijk wetenschappelijk onderbouwd instrument. Daarnaast hebben we verschillende andere instrumenten die de kwaliteit van zorg meten, inzichtelijk maken en waarmee we voortdurend werken aan verbeteren, zoals dat bij een lerende organisatie als Viattence hoort. Viattence voldoet hiermee aan de eisen die het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aan ons stelt. Viattence maakt ieder jaar een kwaliteitsplan en na afloop van dat jaar een kwaliteitsverslag om te laten zien hoe wij hebben gewerkt aan de kwaliteit van zorg.

Bekijk hieronder hoe we bij Viattence werken aan kwaliteit van zorg met ons kwaliteitsmanagement systeem en daarmee vooral ook werken aan het verbeteren van de relatie tussen cliënt of bewoner, zijn naasten en de zorgmedewerkers.

Kwaliteitsmanagementsysteem met waardevolle dag

 

—————————————————————————————————————————————

 

Kwantitatieve gegevens uit het kwaliteitsmanagement systeem

We hechten veel waarde aan de mening van onze cliënten en hun naasten, hiermee kunnen we de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning continu verbeteren. Daarom is Viattence aangesloten bij Zorgkaart Nederland. Zorgkaart Nederland vergelijkt alle zorgaanbieders op een eerlijke wijze en geeft u een inkijkje in ervaringen van anderen. Op de pagina’s van onze locaties en van de thuiszorg vindt u de actuele waarderingscijfers zoals die ook zijn gepubliceerd op Zorgkaart Nederland.

 

Net Promotor Score 

De Net Promotor Score (NPS) is een eenvoudige manier om de klanttevredenheid en loyaliteit aan een organisatie te meten. De NPS wordt opgehaald door cliënten (of medewerkers en vrijwilligers) de volgende vraag voor te leggen: “Hoe waarschijnlijk is het dat u Viattence zou aanbevelen aan een vriend of collega?” (0 = zeer onwaarschijnlijk, 10 = zeer waarschijnlijk). 

De NPS wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promotoren (cijfer 9 en 10) en percentage Criticasters (cijfer 0 tot 6). Een positieve NPS (>0) wordt meestal als goed beschouwd. Naast het ophalen van het cijfer is het dus van belang om te achterhalen waarom een bepaald cijfer wordt gegeven. Deze achterliggende redenen geven Viattence handvatten om onze zorg aan de cliënten verder te verbeteren.

 

Cliënten en mantelzorgers 36
Medewerkers – Viattence als werkgever Q3 2020 26
Medewerkers – Viattence als zorgverlener Q3 2020 21
Vrijwilligers – Viattence als werkgever Q3 2020 nog niet bekend
Vrijwilligers – Viattence alszorgverlener Q3 2020 nog niet bekend

 


Personeelssamenstelling Viattence

Viattence neemt in haar jaarplan vanaf 2018 ook een kwaliteitsplan op. Hierin laten wij niet alleen zien welke plannen wij hebben om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren, in het bijbehorende kwaliteitsverslag laten we ook zien wat de resultaten zijn.

Viattence wil haar medewerkers inzicht geven in de inkomsten en uitgaven per team. Wat komt er binnen, wat geef je uit en waaraan geef je dat geld uit? Er zijn drie dingen van invloed op het budget, namelijk het aantal cliënten en het zorgzwaartepakket dat zij hebben (ook wel ZZP genoemd), de functies van de medewerkers en de inzet van uren van deze medewerkers. De samenstelling van het team en of de inzet in uren en functies kunnen wijzigen naar gelang de cliëntpopulatie wijzigt en dus de wensen en behoeften van cliënten. Viattence heeft dit alles in één instrument gezet (het ZZP stuurinstrument), zodat teams te allen tijde inzicht hebben in de inkomsten en uitgaven en hier zelf op kunnen sturen.

Ook in het personeelsbestand van Viattence vinden wisselingen plaats. Het volgende overzicht geeft meer inzicht over de instroom van nieuwe medewerkers en de uitstroom van bestaande medewerkers van het meest recente kwartaal.

Bekijk de personeelssamenstelling

 

Ziekteverzuim bij Viattence

Viattence voert een actief beleid om het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. Hieronder is een overzicht opgenomen met de ontwikkeling van het verzuimpercentage.

Aantal vrijwilligers bij Viattence

Bekijk hieronder een overzicht van het aantal vrijwilligers bij Viattence in 2020.

Maand Epe Heerde Wezep Vaassen Totaal
Maart 2020 108 105 130 126 469
Juni 2020 109 103 128 125 465
september 2020 115 97 128 128 468

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————

Kennis van de zorg

Viattence maakt deel uit van een lerend netwerk en neemt deel aan de beweging Radicale vernieuwing: een driejarig project van LOC en het ministerie van VWS, in het kader van verbeterprogramma Waardigheid en Trots. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) presenteerde 2018 het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. Dit programma wijst de weg voor hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar moet worden verbeterd. Voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor alle verpleeghuisbewoners, dat is de centrale doelstelling van het programma. Voor alle verpleeghuisbewoners, nu en in de toekomst, op elke locatie. Viattence neemt deel aan dit vernieuwingsprogramma met het project Beelden van kwaliteit.

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
← Vorige Stap

Geachte heer, mevrouw,

Dank voor het opnemen van contact met Viattence. Wij zullen deze e-mail zo snel mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Uw Viattence Consulent
0578 - 668 449

A.u.b. geef een geldige naam, email en vraag.

Aangedreven door LivelyChat