Contrast
Contact

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) van Viattence is een actief, betrokken en betrouwbaar medezeggenschapsorgaan die de belangen behartigt van de medewerkers en de organisatie. Binnen de kaders van de  Wet op de Ondernemingsraad  (WOR) wenst de OR mee te beslissen over de beleidsvoornemens van de Raad van Bestuur. In een veranderende organisatie ontwikkelt de OR een eigentijdse manier van werken. Met een luisterend oor wil de OR geïnformeerd worden over de wensen en behoeften van alle medewerkers en gaat hier respectvol mee om. Daarnaast heeft de OR een toetsende rol ten aanzien van beleidsvoorstellen en de uitvoering hiervan op de werkvloer.

Met wie voert de OR overleg? 

De OR heeft maandelijks een overleg met de Raad van Bestuur van Viattence. Zo wordt de OR betrokken bij de (organisatie) ontwikkelingen. Bij dit overleg worden vaak diverse functionarissen uit de organisatie uitgenodigd. Daarnaast vindt twee keer per jaar een overleg plaats tussen de Raad van Toezicht en de OR. Ook staat de OR in verbinding met de Centrale Cliëntenraad. Mocht er een overleg plaatsvinden met de vakbonden, dan is daar een afvaardiging van de OR bij betrokken.

Hoe informeert de OR de medewerkers van Viattence? 

Twee keer per maand wordt een “kORt verslag” uitgebracht van de OR-vergaderingen. Deze wordt opgenomen in de interne nieuwsbrief van Viattence, de VIAVIA. Daarnaast gaat de OR met enige regelmaat langs de locaties om informatie uit te wisselen of gaat de OR heel gericht naar een groep medewerkers als zich (nieuwe) ontwikkelingen voordoen.   

Onderwerpen die besproken worden in de OR  

Alles wat te maken heeft met de medezeggenschap in een onderneming, is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Maar ook in het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet zijn hierover afspraken vastgelegd en wordt hierover gesproken in de OR. Vanuit die wetten heeft de OR verschillende rechten:

  • Instemmingsrecht (art. 27 WOR) – de OR heeft instemmingsrecht bij voorgenomen besluiten die direct betrekking hebben op personele regelingen. Geeft de OR zijn instemming niet, dan dient de bestuurder zich te onthouden van het voorgenomen besluit. 
  • Adviesrecht (art. 25 WOR) – de OR brengt advies uit over zaken die de financiële, economische en organisatorische kant van de organisatie raken. Het advies van de OR is niet bindend. 
  • Initiatiefrecht (art. 23 WOR) – de OR heeft het recht voorstellen te doen richting de bestuurder die de onderneming betreffen. 
  • Actief informatierecht (art.31 WOR) – actief informatierecht houdt in dat de OR zelf kan vragen om informatie over alle relevante zaken van de onderneming.

Vooral het instemmings- en adviesrecht worden in de praktijk het meest gebruikt. De OR geeft advies of instemming over onderwerpen zoals:

  • belangrijke organisatiewijzigingen (advies)
  • belangrijke investeringen(advies)
  • het opleidingsbeleid (instemming)
  • het roosterbeleid (instemming)
  • het verzuimbeleid (instemming)
  • duurzame inzetbaarheid (instemming)

Redenen waarom medewerkers zich verkiesbaar stellen voor de OR

Elke drie jaar worden er verkiezingen voor de OR uitgeschreven. De OR bestaat uit elf leden en is een gemêleerde groep medewerkers vanuit alle disciplines in de organisatie. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om zich verkiesbaar te stellen voor de Ondernemingsraad. De leden verwoorden dit zelf als volgt:

Fijn om mee te denken en te leren over organisatiebelangen

In de organisatie meekijken, meedenken en meebeslissen in het belang van de medewerkers

Ik zit in de OR om ook de collega’s van de ondersteunende diensten een stem te geven. We doen het samen!

 OR en achterban; samen zijn we sterk

Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.